YHS_3807

Kernwaarden

De kernwaarden van LOGOS scholengroep sturen ons professioneel handelen:

  • Vertrouwen geeft ruimte (binnen kaders) en vraagt dat iedereen verantwoordelijkheid neemt. We komen onze afspraken na en doen wat we zeggen.
  • Verbinden leidt tot duurzame groei, ontwikkeling en beweging. Zonder verbinding is er geen relatie. Relaties tussen mensen in en om school zijn nodig om te kunnen leren.
  • Ontwikkelen is de basis: we zijn voortdurend bezig om ons onderwijs te verbeteren. We benutten nieuwe bewezen werkwijzen. Om van en met elkaar te leren maken we zichtbaar wat we doen en waarom we dat doen.

Onderwijs van morgen

LOGOS scholengroep staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze missie is om leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. We stimuleren en belonen hun aangeboren nieuwsgierigheid, zodat ze hun leven lang elke dag met plezier blijven leren.

Onderwijs van morgen
De kernvakken, rekenen, taal en lezen, bieden al onze scholen zo veel mogelijk aan op chromebooks. De moderne onderwijsmethoden sluiten daar naadloos op aan. Veel scholen gebruiken de computer ook voor zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Het verrijkt het onderwijs en ondersteunt differentiatie op niveau.

21ste eeuw
Op onze scholen geven we kinderen mee wat ze in deze 21ste-eeuwse samenleving nodig hebben: naast veel kennis, sociale vorming en gemeenschapszin ontwikkelen de kinderen hun 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, creativiteit, planning, reflectie, oplossingsgericht en kritisch denken, ICT en Engels.

Op LOGOS-scholen:

  • groeien leerlingen op tot zelfstandige burgers die een actieve en duurzame inbreng kunnen hebben in de samenleving;
  • leren leerlingen liefde voor zichzelf, hun naaste en hun omgeving te ontwikkelen;
  • leren leerlingen keuzes te maken op basis van een moreel kompas dat is gevoed door christelijke waarden en normen (‘geloof, hoop en liefde’);
  • ontwikkelen leerlingen zich in een passende omgeving, waarbij eigen talenten, mogelijkheden en grenzen uitgangspunt zijn (‘gepersonaliseerd leren’);
  • verwerven leerlingen kennis en vaardigheden, en ontwikkelen zij een levenshouding en waarden die passen bij het leven in de 21ste eeuw (‘het onderwijs van morgen’).

Je leest hier meer over in ons koersplan.

Samenwerken, samen leren

De samenleving ontwikkelt zich razendsnel en dat vraagt van onze scholen om alert te zijn en in toekomstgericht onderwijs optimaal in te spelen op wat de maatschappij nodig heeft. Dat vraagt ook van onze onderwijsprofessionals dat ze voortdurend in de ‘ontwikkelstand’ staan. Binnen een professionele, proactieve cultuur werk je zo aan jouw persoonlijk leiderschap. Je stimuleert de ontwikkeling van de leerlingen én draagt bij aan organisatieontwikkeling.

Samen leren, optimaal ontwikkelen
Wij leren van elkaar en co-creëren in teams, clusters van teams, intervisie- en werkgroepen en in LOGOS-brede leergemeenschappen. Hierin zoeken we rond een thema of vraag naar waardevolle dwarsverbanden. We zetten nieuwsgierigheid in en durven te experimenteren met behulp van eigen en externe good practices en verworven wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten.

Samen verantwoordelijk
Binnen de hele stichting zetten we samen leren in om met elkaar de onderwijsontwikkeling uit ons koersplan te realiseren. Dit betekent dat we het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid zien om antwoorden te vinden op wat goed past bij de ontwikkeling van onze ambitie: ‘waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs’. Om uitdagend en actueel onderwijs van morgen te kunnen ontwikkelen, zijn ook de samenwerking en verbinding met onze maatschappelijke partners essentieel.

“Samen met een groep gedreven collega’s van verschillende LOGOS-scholen nadenken over gedeelde thema’s en elkaar op een prettige manier feedback geven is voor mij als leerkracht en bouwcoördinator enorm leerzaam en waardevol geweest.”