YHS_9191

Kwaliteit

LOGOS verwacht van alle scholen dat ze waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs bieden. Vanuit ‘de basis op orde’ ontwikkelen we verder, want het is een gezonde ambitie om ‘goed’ of ‘excellent’ te willen zijn. Elke school formuleert daarnaast een aantal eigen concrete doelen, passend bij de eigen populatie en de schoolspecifieke situatie.

Breder kijken

LOGOS-scholen zien ‘kwaliteit’ breder dan alleen maar onderwijsopbrengsten en meetbare, summatieve beoordelingen. We willen de leerlingen juist leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld. Ons onderwijs is hierbij gericht op persoonsvorming en het verwerven van kennis en vaardigheden, zodat onze leerlingen passend binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving, nu en in de toekomst. De LOGOS-scholen bieden hiervoor de rijke, veilige leeromgeving, waarin leerlingen mogen worden wie ze kunnen zijn.

Kwaliteitsbeleid

We ontwikkelen kwaliteitsbeleid in alle lagen van de organisatie. Met het model ROOK werken we samen planmatig aan de verdere verbetering van ons onderwijs. Wij leggen in ‘logboeken’, jaarverslagen en gesprekken actief verantwoording af en communiceren hierover met relevante belanghebbenden.

We gebruiken een eigen (school)specifieke ‘routekaart’. Deze is onderdeel van het schoolplan. De school geeft in de routekaart aan of, en zo ja wanneer, de gewenste ontwikkeling gerealiseerd is en in welke mate de school daarover tevreden is, uitgedrukt in termen van ‘meetbaar’ of ‘merkbaar’.

Onze scholen ontwikkelen zich gestaag op basis van nieuwe inzichten en toepassingen. We stimuleren samen leren met professionele leergemeenschappen.