YHS_2706

Gedrag, integriteit en klokkenluidersregeling

Gedragscode
LOGOS scholengroep ziet een veilig klimaat als voorwaarde om een optimale leer- en werkomgeving te scheppen. Binnen de scholengroep herken je respect, vertrouwen en acceptatie als veilige basis voor de omgang met elkaar.

Hiervoor hebben we een gedragscode opgesteld. Deze is bestemd voor alle mensen die nauw bij LOGOS scholengroep betrokken zijn: de leerlingen en hun ouders, stagiairs en alle andere personen die werkzaamheden (professioneel en vrijwillig) in de scholen verrichten.

Integriteitscode
Daarnaast heeft LOGOS scholengroep een integriteitscode opgesteld waarin richtlijnen staan beschreven voor integer handelen bij de interne en externe omgangsvormen.

De afspraken en regels die in deze integriteitscode zijn vastgesteld, gelden voor alle medewerkers, leidinggevenden, directeuren en Raad van Toezicht van LOGOS en voor iedereen die namens LOGOS scholengroep optreedt.

Klokkenluidersregeling
Een werknemer kan een melding doen als hij of zij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij of zij werkt of heeft gewerkt. Hij of zij kan ook een melding doen over een organisatie waarmee hij of zij in aanraking is gekomen via zijn of haar werk. De klokkenluidersregelingbiedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.