life-gb3e151bbf_1920

Verzekeringen

Alle scholen van LOGOS scholengroep hebben via de Besturenraad een pakket verzekeringen afgesloten.
Dit pakket omvat:

  • een schoolongevallenverzekering,
  • een aansprakelijkheidsverzekering,
  • een autocascoverzekering, en
  • een schadeverzekering inzittenden.

De ongevallenverzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van het personeel (in de ruimste zin van het woord) van LOGOS. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks gaan van woonadres naar school of naar de plaats waar de school activiteiten plaatsvinden. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd (tot maximaal € 3.000,00 per gebeurtenis), voor zover de eigen zorgverzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen je in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school of het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Dit is pas het geval als er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Als een leerling tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daarvoor zelf (of de ouders) verantwoordelijk. De school is alleen aansprakelijk als zij niet heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De autocasco- en inzittende verzekering dekt schade, die tijdens een dienstreis of schoolactiviteit, ontstaat aan een auto of inzittende. De eigen autoverzekering gaat te allen tijde voor. Alle inzittenden in de auto tijdens of van en naar (buiten) schoolse, dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten zijn gedekt onder de schadeverzekering voor inzittenden.

Onder werknemers verstaat de verzekering in ieder geval:

  • stagiaires,
  • vrijwilligers,
  • inleenkrachten,
  • al degenen die deelnemen aan (buiten)schoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten,